Jan Nielsen

jn@biotop.dk
 

Firmaets indehaver og fiskeribiolog. Han har haft væsentlig indflydelse på mange afgørende beslutninger af politisk, lov-givningsmæssig og praktisk karakter via ansættelser i stat, amt og kommune siden 1979 samt ved konsulentopgaver i ind- og udland. Her kan bl.a. nævnes standardisering af fiskeundersøgelser i vandløb og søer, hvordan fiskepassager skal udformes, og hvad der skal til for at opnå en god økologisk tilstand i et vandløb.

Jan er specialist i vandløb. Han har skrevet lærebogen, der anvendes på Danmarks Sportsfiskerforbunds og Ferskvandscentrets landsdækkende vandløbskurser og har bl.a. været ansvarlig kursusleder på centrets åmandsuddannelse siden 1994. Hans nøglekvalifikationer er:

 • Planlægning, organisering og projektstyring
 • Databehandling
 • Mundtlig og skriftlig formidling
 • Vidensopsamling fra ind- og udland samt praktisk anvendelse
 • Alle slags fiskeundersøgelser i vandløb, søer og fjorde
 • Vandløbsrestaurering- og pleje, bl.a. miljøvenlig vedligeholdelse og regulativer
 • Sagkyndig ved anlæg af fiske- og faunapassager samt i vandindvindingssager ved dambrug
 • Miljøvurdering- og planlægning i ind- og udland
 • Administration af miljø- og fiskerilovgivning
 • Medstifter af amternes og Danmarks Fiskeriundersøgelsers vandløbsdatabase WinBio, der nu er valgt af staten til brug efter kommunalreformen. Medlem af styregruppen for WinBio
 • Vejleder og censor for biologistuderende på universiteterne (ferskvandsbiologi)

Eksempler på Jans arbejde