Så værn da ømt om Danmarks strand
dets blide kyst, dets bløde sand
og mejsens bo i hækken
lys over haren markens fred
giv ly og læ og rugested
for alt, hvad hjertet hænger ved
men værn dog mest om bækken

                              Jeppe Aakjær, 1910

Vandløb

Det er vandløbenes natur at sno sig, og vi har stadig upåvirkede vandløb tilbage. Men næsten alle vandløb er påvirkede af samfundets udvikling, hvilket forårsager en lille fiskebestand i de fleste af dem.

I 1970’erne havde hovedparten af vandløbene det rigtig skidt. Mange var forurenede og blev vedligeholdt så hårdt, at der stort set ikke var liv i dem. Desuden var fiskenes vandringer spærret ved mange opstemninger, styrt og rørlægninger. Men den negative udvikling stoppede i 1980’erne, da der blev gennemført en række miljøforbedrende tiltag. Derfor har vi mange eksempler på, at det nytter noget med en indsats - men der er lang vej endnu, før alle vore bække og åer får det godt igen.

Danmark har vedtaget EU’s Vandrammedirektiv, der kræver, at vandområderne når en god økologisk tilstand senest i 2015. Derfor har amterne i foråret 2006 vurderet, hvordan vandmiljøet forventes at have det i 2015 med de miljøtiltag, der er besluttet gennemført. Konklusionen er helt entydig, at det kun er en lille del af vandområderne, der har det godt i 2015. Der skal gøres langt mere end allerede besluttet, hvis vi igen skal have rent vand og fiskebestande, der klarer sig uden udsætninger. Det gælder også vandløbene.

Heldigvis ved vi præcist, hvad der skal til for at få gode vandløb med et varieret dyre- og planteliv – rent vand, fri faunapassage og varierede fysiske forhold med mange skjul for fisk og smådyr i grøde og ved den grusede/stenede bund.

Nu skal arbejdet blot laves.